DRS

 vSphere Cluster

کلاسترینگ ماشین های مجازی، به معنی مجموعه ای از سرورها(ESXi ها) می باشد که اصلی ترین وظیفه کلاستر تجمیع سخت افزار و توان پردازشی سرورها (ESXi ها) می باشد.

DRS (Distributed Resource Scheduler)

سرویس DRS در زیرساخت مجازی کلاستر (vSphere Cluster)  ، عمل تقسیم بار روی سرورهای مختلف  عضو کلاستر(Cluster) را انجام می دهد به گونه ای که روی تمامی سرورهای عضو کلاستر به یک اندازی بار تقسیم می شود. به طور مثال از تمامی سرور ها درصد CPU  , RAM  یکسانی استفاده می شود  و این سرویس تصمیم گیری می کند که ماشین های مجازی روی کدام سرور از مجموعه سرورهایی که عضو کلاستر هستند  اجرا شوند .  با سرویس  DRS  و تقسیم بار روی سرورها کارایی بهتری از سرورها گرفته می شود و سرویس مطلوبی  در زیرساخت سرورهای مجازی پیاده سازی می شود.

سرویس DRS بعد از تشخیص برای انتقال ماشین مجازی و تقسیم بار یکسان روی سرورهای عضو کلاستر (Cluster)  ، با استفاده از vMotion(Compute Resource vMotion)  عملیات انتقال ماشین های مجازی  از یک سرور عضو کلاستر به سرور دیگر عضو کلاستر که بار کمتری روی آن قرار دارد را انجام می دهد.

DRS Automation Levels

سرویس DRS  به 3 صورت  برای جای گیری ماشین های مجازی تصمیم گیری می کند ، که عملکرد هر حالت را مورد بررسی قرار می دهیم :

  • Fully Automated: در این حالت سرویس DRS ، قرارگیری ماشین مجازی بعد از ساخت و جابه جایی از هاست به هاست دیگر (vMotion) را به صورت تماما خودکار انجام می دهد.

  • Partially Automated: فقط در حالت ساخت ماشین مجازی ، قرارگیری ماشین مجازی روی هاست با بار کمتر به صورت خودکار انجام می شود، و برای تقسیم بار ماشین های موجود یک سری پیشنهادهایی (Recommendation) ارائه می دهد که ادمین سیستم در صورت نیاز این پیشنهاد ها را اعمال می کند و ماشین های مجازی توسط سرویس DRS روی هاست های با بار کمتر قرار می گیرند.

  • Manual: در این حالت همه چیز با تصمیم گیری ادمین سیستم صورت می گیرد ، یعنی سرویس DRS فقط پیشنهادهایی برای قرار گیری ماشین های مجازی بعد از ساخت و ماشین های موجود تحت قالب (Recommendation) ارائه می کند، که تصمیم گیری اجرای این Recommendation  ها با ادمین سیستم می باشد.